top of page

Manyetosfer giderek dağılıyor / The magnetosphere is gradually disintegrating

Etiketler / Hashtags:


İşaretler / Person Tags:

@bulentabdullahturgut @bat @kunbildynasty
MEVCUT TEHDİTLER: MANYETOSFER GİDEREK DAĞILIYOR


Tarık Yıldızı'nın gelişi sürecinde Manyetosfer dağılmasında son durum.


Normal olanı görüyorsunuz. Olması gereken bu. Arka kısım mavi renkte olursa elektron bombardımanı yok demektir. Ama etrafı kızarmaya başlamışsa Kozmik Enerji dolayısıyla elektron bombardımanı var demektir. İyonosferdeki ve toprak katmanındaki iyon / elektron miktarı incelemesini yaparsanız aşırı yüklemeler olduğunu da görürsünüz.


Bir diğer konu ise kuzey ve güney kutuplarının yer değiştirmeye başlaması. Kozmik Enerji (Nibiru'dan ve Güneş'ten gelen elektromanyetik dalgalar ki içinde; yüksek radyasyon, frekanslar, sıcak tozlar, demir oksit tozları, vs. var) dolayısıyla kuzey kutbu aşağıya doğru eğiliyor. Üstteki resimde görüyorsunuz.


Son olarak Manyetosferin çevresinden geçip giden yüksek oranda Kozmik Enerji radyasyonunu görüyorsunuz, kızıl renkte. Nibiru'dan ve Güneş'ten gelen Kozmik Enerji Dünyamızı esir almış durumda. Dünya Nibiru ve Güneş yanında çok küçük. Yaklaşma devam ettikçe durum daha da kötüye gidecek.


Küresel Isınma yok Kozmik Enerji ile Kürenin Isınması var.


Bu durumun dünyaya etkileri nasıl oluyor?


1. Mevsimlerin ani olarak değişmesi

2. Sıradışı atmosferik ve iklimsel değişimler

3. Gün içi aşırı sıcaklık değişimleri

4. İyonosfere ve toprağa aşırı elektron yüklenmesi, ani patlamalar ile bunların devasa depremler meydana getirmesi

5. Aşırı radyasyonun dünyayı esir alması

6. Türlü afetlerin oluşması


Tarık Yıldızı, Nibiru Yıldızı, Hercolubus, Kızıl Kachina, Pelin, İkinci Güneş, Planet X, Planet 12 gibi isimlerle anılan şey aynı gökcismidir. Bunların ortak özelliği:


1. Tanrısal gücü ifade eden yapı olması: Kutsal kitaplarda da isimleri geçerli

2. Dünyaya sıradışı metafiziksel haller getirmesi

3. Dünyaya yaklaşırken ikinci bir Güneş gibi görünmesi ve kısa sürede meydana çıkması

4. Yaklaştıkça dünyaya daha fazla elektromanyetik etki yapması ve dünyanın aşırı ısınmasına yol açması: Bunun sonucu olarak ta kutuplarda ciddi yer değişmeleri meydana getirir

5. Kutup ve dağ buzullarının erimesine yol açması

6. İnsanların ahlaken yozlaştıkları bir zamanda gelmesi

7. Dünyadaki yaşamın (insanlar, hayvanlar, bitkiler) çok ciddi oranda azalmasına yol açması: Büyük Yıkım


************


CURRENT THREATS: THE MAGNETOSPHERE IS GRADUALLY DISINTEGRATING


The latest in the disintegration of the Magnetosphere during the arrival of the Tariq Star.


You see the normal one. That's the way it should be. If the back part is blue in color, it means that there is no electron bombardment. But if it's starting to turn red around, it means there's an electron bombardment due to Cosmic Energy. If you do an examination of the amount of ions / electrons in the ionosphere and the soil layer, you will also see that there are overloads.


Another issue is that the north and south poles are starting to shift. Cosmic Energy (electromagnetic waves from Nibiru and the Sun, including; high radiation, frequencies, hot dust, iron oxide dust, etc. var) therefore, the north pole is tilting downwards. You can see it in the picture above.


Finally, you see a high rate of Cosmic Energy radiation passing through the periphery of the Magnetosphere, in red. Cosmic Energy from Nibiru and the Sun has captured our World. The Earth is very small next to Nibiru and the Sun. The closer the approach continues, the worse the situation will get.


There is no Global Warming, There is a Warming of the Sphere with Cosmic Energy.


How does this situation affect the world?


1. Sudden change of seasons

2. Unusual atmospheric and climatic changes

3. Extreme temperature changes during the day

4. Excessive electron loading into the ionosphere and the earth, sudden explosions and their occurrence of huge earthquakes

5. The capture of the world by excessive radiation

6. The occurrence of various disasters


The Star of Tariq, the Star Nibiru, Hercolubus, the Red Kachina, Wormwood, the Second Sun, Planet X, Planet 12 are called by names such as the same celestial body. Their common feature is:


1. Being a structure that expresses divine power: their names are also valid in the holy books

2. Bringing extraordinary metaphysical states to the world

3. When approaching the Earth, it looks like a second Sun and occurs in a short time

4. The closer it gets, the more electromagnetic it affects the earth and causes the earth to overheat: as a result, it causes serious changes in the poles

5. Leading to the melting of polar and mountain glaciers

6. Coming at a time when people are morally corrupt

7. Leading to a very serious decline of life on Earth (humans, animals, plants): Great Destruction 


Etiketler / Hashtags:İşaretler / Person Tags:


@bulentabdullahturgut @bat @kunbildynasty


Sosyal Medyada Takip Edin / Follow Us on Social Media:İletişim / Contact:Bütün Websitelerimiz / All Our Websites:
16 görüntüleme0 yorum

ความคิดเห็น


bottom of page